Σελιδες

Thursday, May 17, 2012

Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΣΟΒΟΥΣΑ ΚΡΙΣΙ

Kαί τά...καινά(μάλλον κενά!) ήθη διαφόρων διαττόντων "άστέρων"
τής "πολιτικής" ζωή τού τόπου

        Κάποιοι, όλως άναπάντεχα, εύρέθησαν είς τό Έλληνικόν κοινοβούλιον άπό κακήν περίστασιν καί πολιτικήν συγκυρίαν.Καί τούτο, έπειδή ό΄Έλλην ψηφοφόρος κατά τάς έκλογάς τής 6ης μηνός Μαϊου, ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ  ΤΗΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΛΗΤΕΙΔΟΥ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ- ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΗΜΩΝ  ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ, έσκίασεν τήν κρίσιν του  καί τήν πολιτικήν του εύθύνην. 

Καί, όρών τά τού κόσμου πράγματα ώς διά κατόπτρου αίνιγματωδώς, έποίησεν χρήσιν τήν ψήφου του όλως άνευθύνως καί τά μάλα παιδαριωδώς (Οί τούρκοι  έπέβαλον  την βούλησί των περί άποστασιοποιήσεως των έλληνογενών το πλείστον μουσουλμάνων της Δυτικής Θράκης άπό κομματικόν φορέα τον όποίον «παραδοσιακώς» μέχρι τούδε «έψήφιζον» και  στροφής και προσοικειώσεως παρ' αύτών έτέρου κόμματος! Είς ό,τι άφορά τους έκ Ταταρστάν «όμογενείς», οί όποίοι ήγόρασαν είς Μόσχαν και Τυφλίδα, ή είς το έγχώριον παζάρι «έλληνοποιήσεων» έλληνικάς ταυτότητας και δι΄ αύτών «έψήφισαν», περί αύτών όφείλομεν να είπωμεν περισσότερα). 

 Έπιχειρούν νά "δικαιολογηθούν" διάφοροι «άγαναχτημένοι» πώς έτσι" έτιμώρησαν τό σύστημα"! Δέν έτιμώρησαν όμως  κανένα "σύστημα" έτερον, πλήν αύτού , έντός τού όποίου καί οί ίδιοι ζούν και ζώμεν. Καί το όποίον δεν νομίζομεν πώς πολλοί των έν…άγανακτήσει τελούντων τοιούτων  εύκαιριστών ήθελον ούσιωδώς νά άλλάξη. Δέν ήθέλησαν νά έπαναχθούν τά Έλληνικά Ϊδεώδη, ή Άμεσος Δημοκρατία, ή Φιλοπατρία, ή Φυσιολατρεία, ή Συναλληλία κ.λ.π..και πάλιν είς την ζωήν μας. Δεν ήθέλησαν να κατοχυρωθή ή Προσωπική Έργασία και ό Έθελοντισμός ύπέρ του κοινωνικού συνόλου και της δή της Πατρίδος.

Δεν ήθέλησαν ν΄ άποτελέσουν καί πάλιν την τάξιν των Δημιουργών(ως την ώρισεν ό δίος Πλάτων). Άλλά οί πλείστοι τούτων θέλουν να τρέφουν πισινούς καθήμενοι είς τά «γραφεία» και τους καφενέδας και τάς άμπάρας(μπάρ) και τά ταβερνεία και να φέρωνται νωχελικώς και άσκόπως έπί τετρατρόχων καίοντες πολύτιμον ένεργειακόν δυναμικόν της Μητρός Γαίας. 

Όλοι, λοιπόν, αύτοί «έτιμώρησαν»(!) το «σύστημα» ψηφήσαντες και διογκώσαντες πρώην κομματίδια θιασωτών  του έθνομηδενισμού ή της έθνοκαπηλείας! Και έπιχαίρουν!!!
    Άς άφήσουν τά παραμύθια οί ψοφοδεείς ψευδοπολίται, οί αίώνιοι έθελόδουλοι ΥΠΗΚΟΟΙ, οί (έπι)διώκται όχι  τού χρησίμου άλλά τού "χρήματος" πώς τούς έννοίαξε τάχα ή ήθική τάξις είς τήν πολιτικήν!!! Ήσαν έπί έτη καί έτη  παρακολουθηταί τής έπικρατούσης έν αύτή ήθικής άταξίας. Καί δέν πολυεσκοτίζοντο.Όπως τώρα δέν έχουν τό φιλότιμον νά ίδούν ότι έπικρέμαται έπί τής Έλλάδος ή Δαμάκλειος Σπάθη, όχι μόνον τής έκδιώξεώς μας άπό τους θεσμούς της, άλλά και έξ αύτής της  Εύρωπαϊκής Ένώσεως!!!

Δέν θέλουν ν΄ άκούσουν καί νά ίδούν ότι οί τούρκοι προπαρασκευάζονται στρατιωτικώς τά μάλα, ότι όργανώνουν είς τά Μικρασιατικά παράλια άποβατικάς άσκήσεις, έχοντες ώς στόχον τήν κτήσιν τής "δεούσης"  έτοιμότητος πρός έφόρμησιν έπί τών Νήσων τού Αίγαίου μας. Πόσοι έξ αύτών δεν ήσαν διαδρομισταί των γραφείων των δύο μεγαλυτέρων κομμάτων της χώρας άναζητούντες τρόπους, μέσα, μεθόδους και εύήκοοα ώτα «πολιτικού», ίνα βολευθούν οί ίδιοι ή να βολεύσουν κάποιον ήμέτερον είς το λεηλατηθέν-δηωθέν δύστηνον Δημόσιον.

    Δέν τούς ένδιαφέρει τό μέλλον τού Έλληνισμού, άλλά ή έκδίκησίς των κατ΄ έκείνων, οί όποίοι-οί πολιτικοί- τούς άφύπνισαν άπό τον λήθαργον της έπιπλάστου εύμαρείας των. Οί όποίοι μωρολόγοι πολιτικοί έδανείζοντο, έπιβαρύνοντες το Δημόσιον με χρέη άσήκωτα, ίνα ίκανοποιήσουν τήν άχαλίνωτον τάσιν τών περισσοτέρων Έλλήνων πρός καλοπέρασιν έν άστεσι και χωρίοις, διά τής καταναλώσεως το πλείστον είσαγωμένων "άγαθων", πρός  ντερλίκωμα των άνευ χαλινού φερομένων, τών άπατηλώς  εύπραγούντων.

Άφού βεβαίως ήρχισαν ν΄ άποστρέφωνται τά Άγια Άγροτικά Έργα, θεωρούμενα άπό τους παρασιτούντας ως…ίδια κατωτέρων άνθρώπων!!!.(Έφέτος οί έγκληματίαι του Ύπουργείου «Παιδείας» θα είσαγάγουν είς τά Άνδηρα της Ραστώνης και της Άντικοινωνικότητος και του Άνθελληνισμού, τά ψευδοπανεπιστήμια, ηύξημένον άριθμών «σπουδαστών»(τεμπέληδων)!!! Και  ούδείς ήγειρεν φωνήν διαμαρτυρίας διά το έγκλημα της έτι άποψιλώσεως της Παραγωγού Έλλήνων Άγροτικής Έλλάδος!!!).     

      Θά τό πληρώσωμεν όμως όλοι αύτό, την έλλειψιν ύπευθύνου κοινωνικής, πολιτικής και πρό πάντων Έθνικής συνειδητότητος.Καί νά γνωρίζη πάς τις «άγαναχτημένος»(είναι αγανακτισμένος με τους άλλους, όχι με τον έαυτόν του!) ότι τό 1922 ύπήρχε διά τούς Έλληνας τής Μικρασίας μία άλλη Έλληνική Πατρίς δυτικώτερον, ίνα εύρουν καταφύγιον μετά την, άμαρτίαις ήμών και δή κομματικών και περί τούς δυνάστας συμμοριών, άρνητικήν έκβασιν του Μικρασιατικού και του Ποντιακού Άγώνος.

Τώρα, τό 2012 μ.Ά.Τ., έτος Έορτασμού τής Έκατονταετηρίδος τών Έθνικών Άνατάσεων άπό του 1912, διά  όλους τούς  Έλληνας πλέον δέν ύπάρχει δυτικώτερον της Έλλάδος (Ελλαδικής) άλλη Έλληνική Πατρίς, άλλά τό Ίόνιον ΄Πέλαγος. Ύπάρχει μόνον τό θαλάσσιον πεδίον και  τά ύδατά του.Όπότε προσφεύγοντες πρός αύτό, μετά μίαν άλλην Έθνικήν Τραγωδίαν, ίνα έπιβιώσωμεν ώς όντα, θά πρέπει να μετασχηματισθώμεν είς ίχθύας!

      Συνελόντι είπείν! Οσοι έκ τών κομματικών παραγόντων, καί δή τών κτησάντων την 6ην Μαϊου 2012 νέαν έκλογικήν πελατείαν καί νεοφανείς μάνδρας ψηφοφόρων, κατά τάς διαβουλεύσεις παρά τώ Προέδρω τής Έλληνικής Δημοκρατίας δέν έπέδειξαν πνεύμα Έθνικής Συνεννοήσεως καί σχηματισμού Κυβερνήσεως, προβαλόντες διαφόρους έώλους καί προσβλητικάς πρός τον κοινόν νού "δικαιολογίας", αύτοί, οί όποίοι σκιάζουν πάσαν προοπτικήν δυνατότητος τερματισμού τού Έθνικού Διχασμού, έπειδή  θέλουν νά μή άπωλέσουν τήν τόσον άπρόσμενον προσέλευσιν είς τάς "τάξεις" τών μικρών πρό τινος κομματικών ποιμνιοστασίων των νέων μελών, θα πρέπει νά τύχουν έπαρκούς μαυρίσματος κατά τά νέας έκλογάς του Ίουνίου 2012.

  Όλα τ΄άλλα περί «άγαναχτημένων», άλλά πολλών τούτων άμνημόνων καταστάντων περί των αίτιών του προκύψαντος κοινωνικού και πολιτικού μας χάους των άνευ μνήμης του χθές «άντιμνημονιακών», οί όποίοι βδελύττονται πλέον το «σύστημα», στην δημιουργίαν του όποίου κατά άναλογικόν μέτρον έκαστος έξ ήμών συνέβαλεν, είναι προφάσεις έν άμαρτίαις. Ή ψήφος είναι μέσον έκδηλώσεως πολιτικής βουλήσεως και θέσεως. Δεν είναι μέσον διαμαρτυρήσεως των πολιτών Διά διαμαρτυρήσεις ύπάρχουν αί πλατείαι, αί ρύμαι και αί όδοί.

    Άλλαις λέξεσι, δεν πρέπει να παίζωμεν με το Ζήτημα της  πολιτικής μας ζωής και παρουσίας είς την Εύρώπην και όλον τον κόσμον. Και όμως παίζομεν τώρα. Διότι έπί παντός ζητήματος Έθνικού, ως είναι ή έπιδίωξις της έφαρμογής και είς μίαν μικράν έστω κοινότητα της χώρας μας της Άμέσου Δημοκρατίας, ως και της Προωθήσεως του Αίτήματος της Έπαναγωγής του Θρησκευτικού μας Πολιτεύματος της Πατρογονικής μας Θρησκείας των Όλυμπίων και της Πνευματοδόξου Φυσιολατρείας, μετά δεκαέξ αίώνας έβραιοχριστιανικών κακουργιών κατά του Έλληνισμού, έπεδείξαμεν άσύγγνωστον όλιγωρίαν, ραθυμίαν, άτολμίαν και ύπερβάλλουσαν έγωπάθειαν.

(Ούτε με τους ύπέρ των Άκατονομάστων αίωνίων μισελλήνων δουλεύοντας ίεχωβάδας, τους διανέμοντας είς τάς τριόδους τάς «βίβλους» της έθνικής μας άλλοτριώσεως, καταδεχόμεθα ν΄ άνοίξωμεν δημιουργικόν διάλογον προς νουθέτησίν των και έπάνοδον αύτών είς τάς Έθνικάς μας Άξίας, διότι φοβούμεθα μην άπωλέσωμεν το κύρος  μας, ως άπευθυνομένων μόνον προς το νοήμον, τάχα, κοινόν!!!).

Τι μας «δικαιολογεί» έπί τούτοις;

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΗΜΕΊΩΣΙΣ: Παρακολουθήσωμεν κατωτέρα έν τηλεοπτικόν τεκμηριογράφημα. Και έκ τούτου θα συναγάγωμεν ποίοι είσίν αύτοί οί όποίοι προσήλθον είς τά πεδία των έπιβλαβών διά το Έθνος «έκλογών» της 6ης μηνός Μαϊου 2012 μ.Ά.Τ., ώς και ποία «ήθη» θέλουν να παρεισάγουν είς τον  μετά τον «κύκλον» (μάλλον την έλλειπτικήν!) της «μεταπολιτεύσεως»(;) βίον μας.

Αύτοί είναι οί προοδευτικοί καί θιασώται τού "δημοκρατικού διαλόγου"; Οί όποίοι, ώς φαίνεται είς
τό άκολουθούν ίστολογικόν(τηλεοπτικόν) τεκμηριογράφημα,  καίτοι άποκαλούν έαυτούς τής τέχνης φίλους, δέν έχουν τήν δέουσαν έσωτερικήν εύρρυθμίαν, ίνα μετάσχουν μιάς άπλής καί, όσον ένεστι, δημιουργικής συζητήσεως!!! Καί κλείουν τήν τοιαύτην άπαξιωτικήν πρός τήν άρχήν τού διαλόγου της έπικοινωνίας έπί συζητουμένου θέματος-ζητήματος-προβλήματος, μέ τήν άφοριστικήν πρός τόν συνομιλητήν ύβριν: "Άε, γαμήσου"!!!

Δεν πρέπει νά δεχθώμεν τοιαύτην έκτράχυνσιν καί έκπεσμόν είς τήν βαρβαρότητα τών καταστάσεων τού πολιτικού μας βίου: Αύτά είναι τά καινοφανή(κενοφανή) ήθη είς τήν πολιτικήν, τά όποία είσάγουν είς αύτήν οί άποκαλούντες τους πολιτικούς των άντιπάλους «παραλόγους», «άπατεώνες»; Ένώ οί ίδιοι θέλουν να άνέλθουν είς τά πολιτικά μας πράγματα τάσσοντες και αύτοί διορισμούς είς το ύπερφορτωμένον Δημόσιον και πώς τάχα θα διαγράψουν…μονομερώς το χρέος μας προς τους ξένους, ίνα θέσουν την Έλλάδα είς διεθνή άπομόνωσιν και κοινωνικοοικονομικόν μαρασμόν!

Β.Π.Γ.

Ίδωμεν το κατωτέρω τεκμηριογράφημα: 

No comments:

Post a Comment